Policies

ANNEX I: ENVIRONMENT POLICY

Σκοπός μας είναι με την βοήθεια της άριστης κατάρτισης και τεχνογνωσίας του προσωπικού μας και τον σύγχρονο εξοπλισμό της εταιρείας μας να παρέχουμε αξιόπιστα και έγκαιρα τις υπηρεσίες μας.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος αναπτύξαμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015. Στόχος μας είναι η υλοποίηση των έργων που αναλαμβάνουμε να συνδυάζεται με περιβαλλοντικά ωφέλιμες δράσεις.

Η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της επιχείρησης, για πρόληψη της ρύπανσης και για συμμόρφωση στις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες έχει αποδεχτεί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές της πλευρές.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής βελτίωση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001:2015 που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Το σύστημα διαχείρισης έχουμε σκοπό να το συντηρούμε, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε σε σταθερή βάση, με κύριο στόχο τη διαρκή εξασφάλιση της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης και την αύξηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών μας, την συνεχή εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας μας και τέλος την εκτέλεση των υπηρεσιών μας και την παροχή υπηρεσιών που καλύπτουν τόσο τις καθορισμένες απαιτήσεις των πελατών μας, όσο και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Για να το πετύχουμε αυτό:

 • Θα βελτιώνουμε συνεχώς τους υφιστάμενους μηχανισμούς και διεργασίες εμπλουτίζοντας αυτές με νέες, σύγχρονες και πρωτοποριακές για το χώρο, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις και εμπειρίες μας.
 • Θα φροντίζουμε να είναι η πολιτική μας διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα διακηρύσσουμε την προσπάθεια μας για υψηλά επίπεδα ποιότητας στις προσφερόμενες υπηρεσίες και για συνεχή βελτίωση.
 • Θα λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τα περιβαλλοντικά θέματα σε κάθε νέα δραστηριότητα και υπηρεσία που αναλαμβάνουμε.
 • Θα παρακολουθούμε τις διεργασίες τις εταιρείας και θα εφαρμόζουμε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, όταν και όπου απαιτείται, για την επίλυση των προβλημάτων και την εξάλειψη λαθών και σφαλμάτων.
 • Θα κινούμαστε πάντα μέσα σε πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού, εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας και καλής επικοινωνίας όλων μας, διότι:
  Το Περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

Για την επιτυχία της αποστολής αυτής δεσμευόμαστε:

 • Η διοίκηση της εταιρείας να συμβάλει στην μέριμνα για εξασφάλιση των μέσων και των πόρων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε δραστηριότητα.
 • Η Διοίκηση και το προσωπικό να συμμετέχει ενεργά στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Ο κάθε εργαζόμενος και συνεργάτης να συνειδητοποιεί τον σημαντικό ρόλο που η δική του εργασία έχει για το περιβάλλον και να τηρεί τις διαδικασίες με στόχο την βελτίωση του ίδιου και της εταιρείας.

Certifitate Q-Cert: EN ISO 14001:2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η διασφάλιση ότι η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και ως εκ τούτου είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για την επιτυχία της εταιρίας μας.

Αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων της και πρωταρχικοί στόχοι της εταιρίας είναι:

 • Η ικανοποίηση των πελατών.
 • Η τήρηση της νομοθεσίας.
 • Η συνεχής βελτίωση των λειτουργιών της.
 • Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Η μείωση της επικινδυνότητας και την εξάλειψη επικίνδυνων περιστατικών στο χώρο εργασίας.
 • Η προστασία των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας.
 • Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών της.
 • Η διασφάλιση της συμβατότητας με το Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο (Ελληνική νομοθεσία).
 • Ο καθορισμός του επιπέδου και των απαιτήσεων ασφάλειας της εταιρίας.
 • Η εγκαθίδρυση μηχανισμών που να υποστηρίζουν την αναγνώριση και πρόληψη απειλών των πληροφοριών, που διαθέτει και διαχειρίζεται η εταιρία, αλλά και την αποτελεσματική απόκρισή της όταν οι απειλές πραγματοποιούνται.
 • Ο καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των μελών της εταιρίας, ώστε να επιτευχθεί η προστασία των πληροφοριών και των πληροφοριακών αγαθών.
 • Η αύξηση της επίγνωσης των κινδύνων τους οποίους διατρέχουν οι πληροφορίες και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων του πελάτη, έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί μέσω των γραπτών συμβάσεων ή / και συμφωνιών.
 • Η συνεχής υποστήριξη των πελατών κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αναγκών τους.
 • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των Εξωτερικών Παρόχων.
 • Η τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών που αφορούν τις λειτουργίες της.
 • Η συνεχής ενημέρωση της Διοίκησης για νέες τεχνολογίες, προκειμένου να είναι διαρκώς ενήμερη για τα πιο σύγχρονα διεθνή δεδομένα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων, ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
 • Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της εταιρίας και των ευαίσθητων σημείων δραστηριότητάς της.
 • Η πρόληψη ατυχημάτων και γενικότερα εκδήλωσης κινδύνου σε σχέση με την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζεται η εταιρία.
 • Η λήψη απαραίτητων μέτρων σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ο CEO ο οποίος έχει ως καθήκον την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών, την εφαρμογή της Πολιτικής αυτής και την παροχή υποστήριξης στο προσωπικό κατά την εφαρμογή της.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της και τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Certifitage Q-Cert: ISO/IEC 27001:2013